REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BRAGGASHOP.PL
 
Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.braggashop.pl 
 
ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:
 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedający – Pani Małgorzata Laskowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Laskowska PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GRACJA” pod adresem: ul. Kamieńska 30, 72-300 Gryfice, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu  Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miejski w Gryficach , NIP: 857-102-94-61, REGON: 811692065, telefon kontaktowy: +48 502 666 120, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, koszt połączenia wg opłat operatora, z usług którego korzysta Użytkownik, e-mail: sklep@braggashop.pl; 
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.braggashop.pl;  
Zamawiający – pełnoletnia  osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;
Towar lub Towary – odzież, paski, plecaki, płyty CD i inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Miejsce odbioru – punkt sprzedaży stacjonarnej zlokalizowany pod adresem: ul. Wałowa 6, 72-300 Gryfice, w którym  możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;
Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.; 
Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.); 
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedna. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z póżn.zmianami);
Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 
ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8. Ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług droga elektroniczną (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 1219  z późn. zm.).
 
Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 
Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   
 
Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN)i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 
Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.braggashop.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.  
 
W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:  
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; 
b. dostęp do Internetu;  
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;  
d. aktywne konto e-mail.
 
Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego w Zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.
 
ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
 
Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usługi „Opinia o produkcie”, „Zamów rozmowę” oraz „Udostępnij” i „Lubię to!” na portalu społecznościowym Facebook. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 
Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego. 
 
Usługa „Dodanie opinii o produkcie”  polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Dodanie opinii o Towarze następuje poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Towaru, w którym to formularzu Użytkownik podaje swoje dane osobowe jako autora opinii, wpisuje treść opinii o Towarze oraz dokonuje oceny Towaru w pięciopunktowej skali. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 
Usługa „Zamów rozmowę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi możliwości telefonicznego Zamówienia wybranego przez Użytkownika Towaru. W tym celu Użytkownik wskazuje w formularzu udostępnionym na Stronie Towaru  swój numer telefonu kontaktowego oraz przedział godzinowy, w którym preferuje kontakt telefoniczny. Sprzedający oddzwania na podany przez Użytkownika numer telefonu najpóźniej w ciągu jednego dnia od otrzymania informacji, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Usługa „Udostępnij” na portalu społecznościowym Facebook polega na umożliwieniu Użytkownikom, posiadającym swój profil na portalu społecznościowym Facebook, zamieszczenia tam informacji o wybranym przez Użytkownika Towarze poprzez wyświetlenie na profilu Użytkownika portalu Strony Towaru wskazanego przez Użytkownika.
 
Usługa „Lubię to!” na portalu społecznościowym Facebook polega na umożliwieniu Użytkownikom, posiadającym swój profil na portalu społecznościowym Facebook, zamieszczenia na profilu Użytkownika informacji o polubieniu Sklepu internetowego.
 
Zamieszczając treści na stronie www Sklepu internetowego lub udostępniając je poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. 
 
Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. 
 
Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa.  Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści: 
a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, 
b. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 
 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.  
 
Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 
Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli: 
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego, 
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności, 
d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego, 
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 
Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. 
 
Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Dodaj opinię o produkcie” , „Zamów rozmowę”, „Udostępnij” i „Lubię to!” na portalu społecznościowym Facebook. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na stronie www Sklepu internetowego.
 
Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 
Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 
ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
 
Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego i pełnoletniości Zamawiającego.
 
Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.
 
Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego. 
 
Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających  innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 
W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, np. rozmiar, kolor Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”, a po weryfikacji całości zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Dalej”,
dokonanie wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w formularzu Zamówienia, a także dokonanie wyboru metody dostawy, a następnie kliknięcie przycisku „Kontynuuj”,
wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz potwierdzenie pełnoletniości poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Zamów i zapłać”.
 
Każde Zamówienie jest potwierdzane pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym ze względu na błędny numer telefonu i/lub nieprawidłowy adres e-mail, Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni od daty złożenia Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego Zamówienia z nr Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
 
W przypadku dokonania Zamówienia poprzez usługę „Zamów rozmowę”, tj. dokonanie Zamówienia drogą telefoniczną, Zamawiający podczas tej rozmowy proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email. 
 
Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym. 
 
Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres  minimum 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

 
ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
 
W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
przedpłata na konto Sprzedającego poprzez płatność tradycyjnym przelewem;
przedpłata na konto Sprzedającego za pośrednictwem przelewu elektronicznego poprzez System Dot Pay.pl.
płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera lub z Miejsca odbioru.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem,przeprowadzone są za
pośrednictwem Dotpay.pl
W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta 48 1090 2659 00000001 4654 3328  Santander Bank Polska. Wpłata powinna nastąpić  w terminie do 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia z Zamawiającym. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia. 
 
Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych PayPal obsługuje spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, za pomocą systemu transferuje.pl  obsługuje spółka Krajowy Integrator Płatności S. A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, zaś za pomoca systemu DotPay obsługuje spółka DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej, 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, NIP: 634-266-18-60, REGON 240770255. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, Krajowy Integrator Płatności S. A., DotPay S.A., (zależnie od wybranego prze Użytkownika systemu płatności), która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub z momentem potwierdzenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”.
 
Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy DPD i paczkomatów Inpost. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym. 
 
Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia.  Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia, a także w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Koszty dostawy Towarów wynoszą odpowiednio:
 
Rodzaj płatności Koszt dostawy brutto
Przesyłka kurierska – płatne z góry 12 PLN
Przesyłka kurierska – płatne przy odbiorze 16 PLN
Odbiór osobisty z Miejsca odbioru 0 PLN
 
Zamówienia na kwotę 150 PLN i powyżej (do kwoty tej nie wlicza się koszt dostawy Towaru) wysyłane są na koszt Sprzedającego.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 5. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z  zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 
ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
 
Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę do krajów UE. W przypadku adresu dostawy poza obszarem Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w tym kosztów dostawy takiego Zamówienia.   
 
Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 
Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienia Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego realizowane są w ciągu 2 dni, maksymalnie w ciągu 30 dni,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu potwierdzeniu Zamówienia z Zamawiającym, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ustepów poniżej.  
 
Realizacja Zamówienia Towarów jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
 
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów. 
 
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów.
 
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 
Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, dokładnej zawartości przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona i zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja stanu przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. 
 
Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 
ROZDZIAŁ VII -  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:  
 
Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Małgorzata Laskowska PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GRACJA”, ul. Kamieńska 30, 72-300 Gryfice, email: sklep@braggashop.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 
Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Małgorzata Laskowska PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GRACJA”, ul. Kamieńska 30, 72-300 Gryfice, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 21 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 
Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
 w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 zawartej w drodze aukcji publicznej;
 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 
ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:
 
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
 
W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@braggashop.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Małgorzata Laskowska PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GRACJA”, ul. Kamieńska 30, 72-300 Gryfice. 
 
Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT). 
 
Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 
W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej  o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:
 
Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego ze Sprzedającym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. 

W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego). 

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pierwszym ustepie niniejszego Rozdziału jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 
ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
 
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie  niniejszego Regulaminu. 

Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn{np.zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania  Sklepu internetowego}. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.
 
Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
Gryfice, dnia …25 Maj………2018 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
 
 
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT
 
 
Małgorzata Laskowska PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GRACJA”
ul. Kamieńska 30, 72-300 Gryfice
z dopiskiem „odstąpienie od umowy ww.braggashop.pl”
 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
 
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz.683. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Umowa sprzedaży została zawarta z Małgorzatą Laskowską PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GRACJA, w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.
 
 
 
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)
 
 

 

zamknij

a otrzymasz BLACK FRIDAY 30% NA KURTKI PROSTO na zakupy
w naszym sklepie